దివి 24-12-2014 శ్రీ స్వామి వారికి భక్తుల నుండి కానుకల రూపములో లబించిన ఆదాయము రూ.8,33,972.00.